Bağımsız Denetim

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi olan, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören veya görmeyen bütün şirketlerin bağımsız denetim raporları düzenlenir. Ayrıca yerli veya yabancı kurumlara bağımsız dış denetim hizmeti sunmaktayız.

 

Sermaye piyasasında bağımsız denetim, ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumları ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemeleri kapsamında konsolidasyona dahil edilen işletmeler ile bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştirak niteliğindeki diğer işletmeler dahil, işletmelerin kamuya açıklanacak veya Kurul’ca istenecek yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca, bağımsız denetim kuruluşları hakkında ortaklık yapıları, denetim kadroları ve müşteri şirketlere ilişkin denetim çalışmaları açısından izleme ve gözetim çalışmaları yürütülmekte, bu kapsamda kuruluşlar nezdinde belli aralıklarla ve gerektiğinde denetim yapılmaktadır.

 

Sermaye Piyasası Kurulu’na tabi ortaklıklar mali tabloları ve raporlarını, sermaye piyasasında yetkili bağımsız denetim kuruluşumuza,“doğruluk ve gerçeği dürüst bir şekilde yansıtma” ilkesine uygunluğu bakımından denetlettirmektedirler. Bağımsız denetim kuruluşu Ege Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. olarak mali tablo ve raporlara ilişkin hazırladığımız raporlarımızda yer verdiğimiz her türlü bilginin doğruluğundan ve gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasından sorumlu olup, gerçeğe aykırı rapor düzenlememiz durumunda cezai ve hukuki sorumluluklarımız bulunmaktadır.

 

Halka açık şirketler ve aracı kurumların mali tablo ile yıllık raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu’nun muhasebe standartları ile genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan esas olarak şirket yönetim kurulu sorumlu olmakla birlikte, yapılan son düzenlemelerde bu konularda genel müdür, ilgili departman müdürü veya bu sorumluluğu üstlenmiş görevli ile yönetim kurulunca bir iş bölümü yapılması halinde mali tabloların hazırlanmasından sorumlu tutulan yönetim kurulu üyesine de sorumluluk getirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları doğrultusunda

  • SPK’ya tabi ve borsada işlem gören ve görmeyen firmalar için
  • SPK’ya tabi olmak isteyen firmalar için
  • Uluslararası muhasebe standartları doğrultusunda hazırlanacak olan mali tablolar ile finans kuruluşlarından fon kaynağı arayan firmalar için IAS, US GAAP, UK GAAP formatında bağımsız denetim çalışmalarının yapılması.
  • Özel amaçlı olarak şirket yönetimi veya kuruluşlar aracılığı ile istenen denetim çalışmalarının yapılması

Şirketimiz tarafından yapılan bağımsız denetim hizmetleri, konusunda ve sektörlerde uzmanlaşmış olan denetim kadromuz sayesinde; teknolojiden faydalanan ve denetim sırasında şirket çalışanları tarafından daha az zaman harcanarak yapılan sistemlerle, kağıt sisteminden uzak bir şekilde yapılmaktadır. Tüm denetimlerimiz yetki belgelerimiz ile yapılmaktadır.